grip op resultaat

Inzicht in maatschappelijke impact

Steeds vaker is er behoefte om de impact van maatschappelijke interventies zo volledig mogelijk in kaart te brengen. En wordt gevraagd om ‘evidence’, in de vorm van scenariostudies, kosten-batenanalyses, experimenten en data-analyse. Zo komen we tot weloverwogen besluiten.

Maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om effecten toe te schrijven aan een enkele interventie. In veel gevallen zijn er andere factoren die ook van invloed zijn. En zijn er ook nog eens meerdere interventies die tegelijk op eenzelfde vraagstuk ingezet worden. Deze stapeling van interventies is veelal niet effectief, niet overzichtelijk en bovendien financieel onhoudbaar.

Aan de slag met onderstaande vragen

  • Hoe weet ik welke interventies écht werken, ook op de langere termijn?
  • Welke waarde leveren interventie op voor wie?
  • Hoe breng ik waarde voor de verschillende stakeholders in beeld?
  • Hoe breng ik het effect van preventie in kaart?

We weten vaak wel wat iets kost, maar niet wat het waard is.

WHISE begeleidt maatschappelijke organisaties grip te krijgen op resultaten en impact van hun interventies en organisatie. In onze aanpak maken we met management, professionals en externe belanghebbenden de effecten van een interventie vanuit verschillende perspectieven zichtbaar. Zo ontstaat een gezamenlijke taal en focus die door alle betrokkenen omarmd wordt. Waarbij de bedoeling altijd centraal staat.

Wat levert een traject met WHISE op? 

  • Zicht op de waarde van een interventie met een slimme set aan indicatoren.
  • Professionals met meer zelfvertrouwen, die weer regie hebben op het proces en met elkaar verantwoorden wat hun inzet waard is.
  • Een logische redenering waarmee het effect van de interventie vanuit verschillende perspectieven in beeld is gebracht en waarin verhalen en cijfers een plek hebben.
  • Meer effect met dezelfde inzet van middelen door aangescherpte interventies.

Meer sociale winst en waarde voor onze samenleving.

wij supporten jouw ambities

We helpen je om het anders te zien én te doen. Hoe? Door de rol te nemen die op dát moment past:

we ontwerpen aantrekkelijke oplossingen


Innovatie en verandering moeten van boven én onderaf plaatsvinden en worden gedragen om daadwerkelijk succesvol te zijn. Alleen een idee of een mooi concept is niet voldoende.
Wij kiezen voor een proces waarbij alle betrokkenen het samen vanuit hun ‘wil’ anders gaan doen. Dat ze weten, zien en voelen dat het anders moet en kan. Pas dán komt er een structurele verandering op gang. We weten dat het zo werkt. We ontwerpen samen met jou
innovatieve concepten, strategieën, interventies en programma’s voor groei en zichtbare waarde.

we ontwikkelen mens en organisatie


Jij kunt het. Jij hebt het talent, de denkkracht, ervaring en het vakmanschap. We supporten je om jouw ambities te realiseren. We geven je inzicht en laten je dit toepassen. Zodat jij met trots en vertrouwen stappen zet. Samen ontwikkelen het juiste klimaat om het nieuwe vakmanschap toe te passen en te borgen. Op verschillende niveaus binnen jouw organisatie. We doen dat door middel van kennismodules, training, coaching en advies.

we regisseren verbinding en fundament


Het nieuwe verantwoorden bestaat uit tellen en vertellen. Dit betekent een verbinding van feiten met tastbare gevoelens. Samen brengen we die waarde in beeld en bouwen wij met jou aan een betrouwbaar (wetenschappelijk) fundament. We regisseren het proces voor draagvlak, richting en snelheid, zodat anderen kunnen én willen aanhaken. Om vanuit die nieuwe verbindingen het resultaat van jouw inzet zichtbaar en waardevoller te maken.

Ik heb interesse in Impactgericht Subsidiëren

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie