Naar waardevolle netwerken

maatschappelijke partnerships

De kosten van onze verzorgingsstaat rijzen de pan uit. De vergrijzing neemt toe en vergroening is noodzaak. De tekorten aan personeel in diverse sectoren en de kloven in de samenleving op het gebied van opleiding, inkomen, wonen, overtuiging en gezondheid nemen toe. Deze complexe samenlevingsvraagstukken zijn niet geïsoleerd aan te pakken en vragen om een andere benadering.

Alleen vanuit een netwerk van betrokkenen kunnen we deze vraagstukken integraal aanpakken en oplossen. Het maatschappelijk middenveld en lokale bedrijfsleven is in veel gemeenten relatief sterk. Toch wordt hun kracht vaak nog on(der)benut door gemeenten en zitten zij nog in een traditionele rol van opdrachtgever- opdrachtnemer schap.

Aan de slag met onderstaande vragen

  • Hoe krijg ik het lokale bedrijfsleven geïnteresseerd om structureel bij te dragen aan de agenda van de stad?
  • Hoe krijg ik maatschappelijke organisaties structureel verbonden rondom een zelfde doel?
  • Hoe organiseren we het proces om te komen tot een heldere agenda en vanuit verschillende belangen impact te realiseren?

Het bouwen van duurzame maatschappelijke partnerships is noodzaak en vraagt om een andere houding

WHISE ontwikkelt een inspirerend proces waarin vanuit co-creatie structureel gebouwd wordt aan duurzame netwerken. Hierbij worden zoveel mogelijk lokale partners betrokken. Door vanuit social profit met elkaar te bouwen aan impact voor inwoners of cliënten, ontstaat een gemeenschappelijke opgave. Door inzichtelijk te maken welke doelen en resultaten we nastreven, realiseren we verbondenheid.

Wat levert een traject met WHISE op? 

  • Nieuwe verbindingen: Organisaties en bedrijfsleven werken samen aan een maatschappelijk doel en versterken elkaar.
  • Nieuwe antwoorden: Vanuit betrokken netwerken en verschillende disciplines co-creëren rondom vraagstukken van deze tijd (curatief en preventief).
  • Een heldere ambitie: Gericht op het realiseren van een duidelijk effect in de samenleving.
  • Meer waarde: Vanuit verschillende perspectieven is aandacht voor sociale winst en waarde zodat een groter draagvlak ontstaat voor oplossingen.

Meer sociale winst en waarde voor onze samenleving.

wij supporten jouw ambities

We helpen je om het anders te zien én te doen. Hoe? Door de rol te nemen die op dát moment past:

we ontwerpen aantrekkelijke oplossingen


Innovatie en verandering moeten van boven én onderaf plaatsvinden en worden gedragen om daadwerkelijk succesvol te zijn. Alleen een idee of een mooi concept is niet voldoende.
Wij kiezen voor een proces waarbij alle betrokkenen het samen vanuit hun ‘wil’ anders gaan doen. Dat ze weten, zien en voelen dat het anders moet en kan. Pas dán komt er een structurele verandering op gang. We weten dat het zo werkt. We ontwerpen samen met jou
innovatieve concepten, strategieën, interventies en programma’s voor groei en zichtbare waarde.

we ontwikkelen mens en organisatie


Jij kunt het. Jij hebt het talent, de denkkracht, ervaring en het vakmanschap. We supporten je om jouw ambities te realiseren. We geven je inzicht en laten je dit toepassen. Zodat jij met trots en vertrouwen stappen zet. Samen ontwikkelen het juiste klimaat om het nieuwe vakmanschap toe te passen en te borgen. Op verschillende niveaus binnen jouw organisatie. We doen dat door middel van kennismodules, training, coaching en advies.

we regisseren verbinding en fundament


Het nieuwe verantwoorden bestaat uit tellen en vertellen. Dit betekent een verbinding van feiten met tastbare gevoelens. Samen brengen we die waarde in beeld en bouwen wij met jou aan een betrouwbaar (wetenschappelijk) fundament. We regisseren het proces voor draagvlak, richting en snelheid, zodat anderen kunnen én willen aanhaken. Om vanuit die nieuwe verbindingen het resultaat van jouw inzet zichtbaar en waardevoller te maken.

Ik heb interesse in Impactgericht Subsidiëren

Q

samenwerken aan een waardevolle toekomst?

WHISE, het bureau voor social profit creatie