Zie jij de financiële waarde?

hoe verantwoorden we samen één interventie?

In het kort: In verschillende regio’s zijn inspirerende voorbeelden te vinden van onderwijs-zorg vernieuwing. In veel gevallen lopen deze pilots aan tegen wet- en regelgeving. Dat is ook de ervaring van directeur Huub de Haan van Kindcentrum Borgele uit Deventer met het project ‘Onderwijs-Zorg groep’. “We hebben veel successen geboekt in de ontwikkeling van de kinderen die deelnemen aan het project en zijn dan ook trots op de vorderingen. Tegelijkertijd bleek het lastig om de waarde van ons project over te brengen op onze stakeholders, zodat zij bereid zijn om mee te bewegen in onze vernieuwing.” Jaap Hoenderdos van WHISE en professor Marc Vermeulen van TIAS begeleidden kind Kindcentrum Borgele bij dit proces.

 

Navigeer met behulp van de pijlen door ons canvas:

het vraagstuk vanuit de samenleving

In verschillende regio’s lopen onderwijs-zorg vernieuwingen tegen wet- en regelgeving. Mogelijkheden voor pilots om financiering en ruimte in de regels te gebruiken zijn alom aanwezig. Maar zodra deze initiatieven structurele inbedding zoeken in het onderwijs ontstaat een strijd tussen verschillende belangen, financiën en wettelijke kaders.

Dat is ook de ervaring van directeur Huub de Haan van Kindcentrum Borgele uit Deventer met het project ‘Onderwijs-Zorg groep’. “We hebben veel successen geboekt in de ontwikkeling van de kinderen die deelnemen aan het project en zijn dan ook trots op de vorderingen. Tegelijkertijd bleek het lastig om de waarde van ons project over te brengen op onze stakeholders, zodat zij bereid zijn om mee te bewegen in onze vernieuwing.”

De case van de belanghebbende

Op Kindcentrum Borgele zitten kinderen met meervoudige beperkingen tot op heden standaard vrijstelling krijgen van onderwijs. Een aantal ouders van deze kinderen hebben het verzoek gedaan om voor hun kind toch onderwijs te verzorgen.

Vanuit de gedachte ‘ieder kind heeft recht op onderwijs’ is Kindcentrum Borgele gestart met een nieuw onderwijs-zorg concept. Hierbij krijgt het kind een individueel ontwikkelaanbod waarbij maatwerk geleverd wordt vanuit onderwijs- en zorg expertise op inhoud en logistiek. 

Met als resultaat voor het kind:

 • Ze krijgt het onderwijs en de zorg die ze nodig heeft op één plek.
 • Ze hoort bij een groep van leeftijdsgenootjes die geen beperking hebben.
 • Ze behaald individuele behandeldoelen binnen een onderwijssetting.
 • Ze is intrinsiek gemotiveerd en gaat vrolijk naar school

De vraag van de klant

Binnen de Onderwijs-Zorg groep worden veel successen geboekt in de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen, ouders en professionals zijn dat ook trots op de vorderingen die zijn gemaakt. Tegelijkertijd zijn er vanuit de professionals en de partnerorganisaties ook zorgen. Kunnen we deze interventie wel verantwoorden naar onze stakeholders? Hoe is de groep gefinancierd en is deze financiering rechtmatig? Wat betekent dit voor de positie van de partnerorganisaties en het KindCentrum in zijn geheel? En misschien de belangrijkste:

Hoe kunnen we aan iedereen de waarde laten zien van onze onderwijs-zorg groep?

Onze interventie

Om een goed antwoord te vinden op deze vragen zijn we samen met de professionals en directie gestart met het Social Profit Canvas. In een aantal sessies hebben we verschillende onderdelen verkend en verdiept. Het canvas helpt om de interventie vanuit verschillende rollen te bekijken. Door dit samen te doen, ontstond discussie en een gezamenlijk beeld van de waarde van de Onderwijs-Zorg groep.

Met als directe resultaat

 • De gevraagde capaciteit, extra kosten en besparingen transparant gemaakt. Waardoor belanghebbenden vertrouwen krijgen in de financiering.
 • Een goede onderbouwing over de verschillen en overeenkomsten van onderwijs en zorg. Waardoor helder is wie waarvoor verantwoordelijk is.

De Haan: “Het canvas heeft ons geleerd om stil te staan bij aannames die we altijd al deden. Kloppen onze aannames en hoe kunnen dat dan aantonen? Waar we al discussiërend achter kwamen is dat bewijs niet altijd een hard cijfer is. Soft proof, zoals storytelling van ouders en professionals geven ook handvatten om op verder te bouwen.”

Met als uitkomst

 • Vervolgonderzoek naar de toegevoegde waarde voor de kinderen in de Onderwijs-Zorg groep
 • Medewerkers die trots en vertrouwen hebben in hun verantwoording naar de belanghebbenden

De Haan: “Ik zie dat onze professionals beter in staat zijn om zich in te leven in de standpunten van de andere partijen, maar ook om anderen te overtuigen van het nut en de noodzaak van de interventie. Met trots en vertrouwen gaan ze het gesprek aan met de inspectie of de ambtenaar en zijn ze in staat om de knelpunten op de juiste manier te adresseren.”

De impact op de samenleving

Door onze inzet is het voor Kindcentrum Borgele inzichtelijker geworden welke positieve bijdrage zij leveren aan de inclusieve samenleving, nu en in de toekomst. 

Hierdoor is Kindcentrum Borgele beter instaat om:

 • Het kind maximaal laten groeien
 • Betere acceptatie van EMB
 • Kinderen gewoon laten meedoen in de samenleving
 • Ontschotting tussen onderwijs en zorg: naar een ontwikkelcentrum